• Theo quy định của nhà sản xuất và quy định của cửa hàng.